لبه‌های اولیه


کسب درآمد مطمئن و پایدار و تلاش در جذب سرمایه گذاری
30% (3 نظرسنجی)
ارتباط صمیمی و دوستانه بین شهردار و پرسنل شهرداری
0% (0 نظرسنجی)
ترسیم اهداف کوتاه و بلند مدت
10% (1 نظرسنجی)
برنامه ریزی مناسب
20% (2 نظرسنجی)
نظم و انضباط
0% (0 نظرسنجی)
اراده عمل کردن و ثبات قدم
0% (0 نظرسنجی)
عدم ورود شهردار در مسایل سیاسی
0% (0 نظرسنجی)
همکاری و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای ذیربط شهر برای تربیت شهروندان کارآفرین
0% (0 نظرسنجی)
بکارگیری روش کار آمد نوین مدیریت
10% (1 نظرسنجی)
اتحاد و همدلی بین اعضای شورا و شهردار
20% (2 نظرسنجی)
دوری از حاشیه سازی و دوگانگی در بین اعضای مدیریت شهری
10% (1 نظرسنجی)
تمام آرا: 10
ارسال نظر